Vyberte stranu

 

Ak ste návštevníkom stránky www. zuzanajelcova.sk, mojím zákazníkom alebo odberateľom noviniek, zverujete mi svoje osobné údaje.Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov v rámci EU (ďalej len „GDPR“)).

Prevádzkovateľ stránky

Bc.Zuzana Jelčová -Zuzaka Art

Mlynská 13, 044 42 Rozhanovce,Slovakia

zuzana.jelcova@gmail.com

IČO:54848300

Vyhlasujem, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, obzvlášť zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a GDPR, a teda že:·Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či  udeleného súhlasu.·Plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov.·Umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. 

ROZSAH osobných údajov a ÚČELY SPRACOVANIA

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy.Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade nákupu; ako podnikateľ alebo firma aj IČO a DIČ, ktoré bezpodmienečne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. dodanie tovaru ap.), len v nevyhnutnom prípade číslo účtu (napr. pri vrátení zálohy pri neuskutočnení služby), telefonický kontakt len v prípade objednávky služby a len na nevyhnutnú komunikáciu.

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č.563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú vaše osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.

Marketing – zasielanie informačných e-mailov

Ak ste mojim zákazníkom, konám tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste mojím zákazníkom, zasielam vám informačné e-maily len na základe vášho súhlasu, po dobu 10 rokov od jeho udelenia. Súhlas mi vyjadríte zaslaním požiadavky na zasielanie informačných e-mailov na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Zaslanie takejto požiadavky na môj e-mail zuzana.jelcova@gmail.com je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov v rozsahu e-mail, prípadne meno. V oboch prípadoch môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať kontaktovaním ma na e-maile: zuzana.jelcova@gmail.com

Fotografická dokumentácia, referencie

Len na základe vášho súhlasu môžem použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov. Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo nie je v konkrétnych prípadoch uvedené inak.

COOKIES

Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.zuzanajelcova.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.

Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.

Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.

Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania

Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.

Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.

Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).

Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.

Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.

ZABEZPEČENIE a OCHRANA osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, a teda:·

Zabezpečeným prístupom do môjho počítača (zabezpečené heslom).

·Zabezpečeným prístupom do môjho telefónu (zabezpečené heslom a čítačkou odtlačkov prstov).·Zabezpečeným prístupom do mojich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).

·Pravidelnou aktualizáciou softwaru.

·Bezpečne uzamknutou prevádzkarňou (zabezpečené uzamykateľnými dverami). V prevádzkarni v uzamykateľnom kovovom kontajneri.

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

POSKYTNUTIE osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom má okrem mňa prístup len účtovnícka firma, s ktorou mám uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu.

Osobné údaje, ktoré spracovávam ako prevádzkovateľ aj ako spracovateľ, môžem sprístupňovať výhradne sprostredkovateľom, ktorí sa podieľajú na chode môjho podnikania (účtovník). Iným subjektom, je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností. Uisťujem vás, že tak ja ako aj sprostredkovateľ, ktorí budeme spracovávať vaše osobné údaje, sme povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či sprostredkovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere budem na sprostredkovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba a aktuálnych sprostredkovateľov. Vaše údaje nebudem poskytovať do tretích krajín. Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VAŠE PRÁVA v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rôzne práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: zuzana.jelcova@gmail.com

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 15 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že údaje spracovávam nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania (napr. odhlásením z odoberania informačných e-mailov obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk).

Právo na prenositeľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovej čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujem aspoň 20 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých sprostredkovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 10 dní. V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom.

V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.

Právo na podanie sťažnosti na Úrade na ochranu osobných údajov: Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada, ak najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania informačných e-mailov a obchodných ponúkE-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielam ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich informačných e-mailov kontaktovaním ma na e-maile: zuzana.jelcova@gmail.com

MLČANLIVOSŤ

Dovoľujem si Vás uistiť, že ja aj moji sprostredkovatelia, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sme povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.